Wegwijzer Sociale zekerheid Defensie 2013

Regelmatig ontvangen wij van (oud) Defensiemedewerkers en andere geïnteresseerden vragen over het functietoewijzingsproces en de huidige reorganisatie bij Defensie. Met deze DFD Nieuwsbrief willen wij u op een samengevatte wijze inzicht geven. Uitgebreide informatie is te vinden in de door DFD uitgegeven Wegwijzer Sociale Zekerheid Defensie 2013.

Functietoewijzingsproces burger ambtenaren
Burger (defensie)ambtenaren worden aangesteld in een vast- of tijdelijk dienstverband op een functie, rekening houdend met opleiding en ervaring, gekoppeld aan een salarisschaal. In principe kun je voor een onbeperkte duur tot je pensionering in die functie tewerkgesteld blijven.
Echter voor ambtenaren in schaal 9 of hoger duurt de tewerkstelling voor ten hoogste 5 jaar. De tewerkstelling duurt voort, tenzij na afloop van die periode op basis van gemaakte afspraken met die ambtenaar een andere passende functie wordt opgedragen. Overigens staat het iedere ambtenaar vrij om naar een hogere schaal te solliciteren. Men moet dan wel voldoen aan de functie eisen in die schaal.

Functietoewijzingsproces militairen
Voor militairen geldt dat ze na hun opleiding beginnen op een startfunctie. Aan deze functie is een rang gekoppeld. Voorbeeld: als groepscommandant bij de infanterie met de rang sergeant.

Om in aanmerking te komen voor een hogere rang moet de militair beschikken over voldoende kennis en ervaring. Hiervoor dient de militair opleidingen te volgen en een aantal (vervolg-) functies te hebben vervuld. Uiteraard dienen deze voldoende te zijn beoordeeld.

Uitzonderingen hierop zijn mogelijk. Voorbeeld: de bevordering van sergeant naar sergeant 1. Bij voldoende beoordelingen volgt deze, ongeacht de functie, na 4 jaar in de rang van sergeant.

De tewerkstelling op een militaire functie bedraagt minimaal 2 jaar en maximaal 3 jaar. Bij uitzondering is in overleg met de militair een tewerkstelling tot 5 jaar mogelijk.

Uit bovenstaande kan men concluderen dat een militair vaker van functie wisselt dan een burgerambtenaar. Daar komt bij dat door reorganisaties vervolgfuncties naast hogere functies binnen zijn wapen of dienstvak verdwijnen.

Knelpuntencategorie
Het vaststellen van een 'knelpuntcategorie' is een maatregel om de vrijwillige uitstroom van defensiemedewerkers te stimuleren en daarmee eventuele gedwongen ontslagen te beperken of te voorkomen. De lijst met knelpunt categorieën wordt vastgesteld door de minister van Defensie in overleg met de vakbonden. De lijst wordt vastgesteld als het huidige personeelsbestand het gewenste personeelsbestand per categorie met 10% overschrijdt. Medewerkers die behoren tot een knelpuntencategorie worden schriftelijk op de hoogte gesteld over hun aanwijzing, de procedure bij vrijwillig vertrek en de hierbij behorende financiële voorzieningen. Een knelpuntencategorie wordt scherp afgebakend in rangen en schalen per dienstvak, wapen en dienstgroepen (burgers). Verder is per categorie een quotum van vertrek ingesteld. Is dit quotum bereikt dan sluit de lijst.

Herplaatsingskandidaat
Burgermedewerker. De burgermedewerker wordt als herplaatsingskandidaat aangewezen vanaf de datum dat zijn/haar functie komt te vervallen.

Militair. De militair wordt aangewezen als zijn functie is vervallen en hij binnen 3 maanden geen andere functie vindt. 3 maanden na het vervallen van de functie wordt de militair herplaatsingskandidaat.

Voorbeelden:
Per 1 januari vervalt een militaire functie. De militair vindt binnen drie maanden geen nieuwe functie. Per 1 april volgt de aanwijzing als herplaatsingskandidaat.

De militair rond een opleiding af. Hem/haar, kan bijvoorbeeld door een gebrek aan functie geen functie worden aangeboden. Gevolg: 3 maanden na het beëindigen van de opleiding volgt aanwijzing als herplaatsingskandidaat.

Wanneer een militair terugkeert van een missie en hij/zij vindt geen nieuwe functie dan volgt 3 maanden na beëindiging van de missie aanwijzing als herplaatsingskandidaat.

Interne herplaatsingskandidaat
De eerste 3 maanden na aanwijzing is de Defensiemedewerker interne herplaatsingskandidaat en wordt er gezocht naar functies binnen Defensie. Deze periode heet de eerste herplaatsingsperiode.

Externe herplaatsingskandidaat
Wanneer tijdens de 1e herplaatsingsperiode geen (interne) functie wordt gevonden, start de 2e herplaatsingsperiode. Tijdens de 2e herplaatsingsperiode wordt de militair overgedragen aan de Bemiddelings- en Begeleidingsorganisatie (BOB). Gedurende een periode van 3 maanden wordt er zowel binnen als buiten defensie gezocht naar een functie.

Wanneer na de 2e herplaatsingsperiode geen functie is gevonden, volgt de 3e herplaatsingsperiode. De duur van de 3e herplaatsingsperiode is afhankelijk van het aantal dienstjaren maar duurt minimaal 6 en maximaal 12 maanden. De 3e periode is volledig gericht op het vinden van een baan buiten Defensie.

Overtolligheidsontslag
na de 3e herplaatsingsperiode volgt altijd overtolligheidsontslag. Ook wanneer de herplaatsingskandidaat geen baan heeft gevonden.

Zwevende periode
Dit is de periode tussen het vervallen of het aflopen van de functieduur of einde opleiding of missie en de aanwijzing als herplaatsingskandidaat. Geldt alleen voor militairen. In deze periode staat het je vrij om zelf te solliciteren naar functies.

BOB
Bemiddelings- en Begeleidingsorganisatie, is een onderdeel van het ministerie van Defensie. Voor de feitelijke bemiddeling van verplaatsingskandidaten buiten Defensie maakt ze gebruik van externe arbeidsbemiddelingsorganisaties.

Transitiecode
Gedurende de reorganisatie worden bestaande en nieuwe functies onderverdeeld in 4 categorieën (transitiecodes).

Transitiecode 1. Een functie die één op één terugkeert in de organisatie krijgt transitiecode 1. Dit betekent dat het personeelslid geplaatst op de functie in de oude organisatie de functie volgt naar de nieuwe organisatie. Binnen defensie noemt men dit ook wel 'man/vrouw volgt functie'. De medewerker met een transitiecode 1 functie volgt het werk.

Transitiecode 2. Ook komt het voor dat bestaande functies in mindere aantallen terugkomen in de nieuwe organisatie. Deze zijn transitiecode 2 functies. Defensie noemt dit 'man/vrouw volgt functie maar minder in aantal'. Voor de medewerker met een code 2 functie kan de reorganisatie verstrekkende rechtspositionele gevolgen hebben.

Transitiecode 3. Code 3 functies zijn nieuwe functies. Deze functies kwamen niet voor in de bestaande organisatie maar wel binnen de nieuwe. Op een transitiecode functie kan men solliciteren.

Transitiecode 4. Functies die worden aangemerkt als code 4 functie komen niet meer terug in de nieuwe organisatie en vervallen. Ook voor de medewerker met een code 4 functie kan de reorganisatie verstrekkende rechtspositionele gevolgen hebben.

Remplacant
Is een medewerker van wie de functie blijft bestaan en die uitzicht heeft op een baan buiten defensie en zijn functie vrijwillig beschikbaar stelt aan een herplaatsingskandidaat. De remplacant mag niet tot een knelpuntcategorie behoren en niet zelf herplaatsingskandidaat zijn. 

Direct contact opnemen
Verplicht in te vullen velden
Bel me terug