Veel voorkomende vragen

 1. 1. Wie is de AFM?
  2. Wat regelt de WFT?
  3. Hoe controleert de AFM de adviseurs?
  4. Welke maatregelen kan de AFM nemen?
  5. Is DFD vrij of gebonden in haar advies?
  6. Hoe gaat een DFD adviseur te werk?
  7. Hoe bepaal ik of de DFD inventarisatie en adviesgesprekken voldoen aan de wettelijke eis?
  8. Wat is een complex financieel product?
  9. Wat is de financiële bijsluiter?
  10. Wat staat er in de nieuwe Financiële Bijsluiter?
  11. Waarom is een Financiële Bijsluiter nodig?
  12. Welke producten hoeven geen Financiële Bijsluiter?
  13. Wat is een dienstverleningsdocument?
  14. Hoe wordt DFD beloond?
  15. Wat is een vaste vergoeding?
  16. Wat is provisie?
  17. Bij welke producten moet DFD mij informeren over de provisie die zij ontvangen?
  18. Welke informatie over provisie moet DFD geven?
  19. Moet ik zelf vragen naar de verdiensten van DFD?
  20. Hoeveel provisie mag DFD ontvangen?
  21. Moet een bank of een verzekeraar ook zijn provisie bekend maken?
  22. Wat is een beleggingsverzekering?
  23. Welke soorten beleggingsverzekeringen zijn er?
  24. Wat zijn de risico's van een beleggingsverzekering?
  25. Welke kosten betaal ik voor een beleggingsverzekering?
  26. Wat als er iets verandert in mijn persoonlijke situatie?
  27. Welke informatie moet ik jaarlijks krijgen als ik een beleggingsverzekering heb afgesloten?
 2. 28. Wat is banksparen en bankbeleggen?
  29. Wat is het verschil van banksparen en bankbeleggen met gewoon sparen of beleggen?
  30. Wat zijn de belangrijkste wettelijke voorwaarden voor banksparen en bankbeleggen?
  31. Zijn er risico's verbonden aan banksparen of bankbeleggen?


1. Wie is de AFM?
De Autoriteit Financiële Markt (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat consumenten, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. Daarom houdt de AFM toezicht op financiële markten.

De AFM doet dit door gedragstoezicht. De AFM controleert of consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen. Ook De Nederlandse Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten, het zogenaamde prudentiële toezicht. De DNB controleert of financiële ondernemingen hun verplichtingen nakomen.

De AFM is onafhankelijk. Toch is de AFM wel verbonden met de overheid. De minister van Financiën is politiek verantwoordelijk en benoemt het bestuur van de AFM. Hij keurt ook de begroting goed en stelt de heffing vast. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor het toezicht op pensioen uitvoerders. 

terug

2. Wat regelt de WFT?
De Wet op het financieel toezicht (Wft) is ingevoerd op januari 2007. Deze wet regelt het toezicht op de financiële sector in Nederland. In deze wet zijn alle regels en voorschriften voor financiële markten en het toezicht daarop samengebracht.

terug

3. Hoe controleert de AFM de adviseurs?
De AFM controleert of adviseurs de juiste informatie aan consumenten geven. Dit kan bijvoorbeeld door een onderzoek in te stellen naar of bij je financieel adviseur. Wanneer de AFM vaststelt dat een adviseur zich niet aan de regels houdt, kan zij sancties opleggen. Bij iedere overtreding van de wet- en regelgeving maakt de AFM de afweging welke sanctie zij doorvoor inzet.

terug

4. Welke maatregelen kan de AFM nemen?
De AFM heeft verschillende sanctiemogelijkheden en kan:

 • Een aanwijzing of een openbare waarschuwing geven
 • Boetes en dwangsommen opleggen. Deze kunnen bovendien gepubliceerd worden.
 • Een stille curator aanstellen
 • Een vergunning intrekken
 • Aangifte doen bij het Openbaar Ministerie

terug

5. Is DFD vrij of gebonden in haar advies?

Ongebonden

DFD heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Onafhankelijk

Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in DFD. Het verschaft ons de vrijheid om u onafhankelijk te adviseren. Dit is van belang voor u en gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Selectief

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Wij werken met speciale vergelijkingsprogramma's die het mogelijk maken om een objectieve analyse te maken van nagenoeg de gehele markt.

Op basis van onze analyse hebben wij uit de vele aanbieders een selectie samengesteld van maatschappijen en producten. DFD maakt de vergelijking/analyse op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring met de instelling; hoe men zich opstelt indien een beroep wordt gedaan op de uitkering.

Omdat wij op deze wijze werken, is DFD een onafhankelijke, ongebonden en selectieve bemiddelaar.

terug

6. Hoe gaat een DFD-adviseur te werk?
Vaak doorloopt de DFD-adviseur vier fases in het adviesproces:

 • kennismaking
 • beeldvorming
 • oplossing
 • nazorg
De DFD-adviseur let bij alle fases op de randvoorwaarden. Hij probeert samen met u, uw (advies)vraag helder te krijgen. Hij zal een globale inventarisatie van uw financiële positie en doelstellingen maken. U moet hem hiervoor juiste en volledige informatie geven. Ook bepaalt u met hulp van de DFD-adviseur hoe belangrijk verschillende doelstellingen voor u zijn. Wilt u bijvoorbeeld een product met meer zekerheid.

Als de (advies)vraag helder is en de globale kenmerken van u als klant duidelijk zijn, kan de adviseur inschatten of hij u zorgvuldig kan adviseren of niet.

terug

7. Hoe bepaalt u of de DFD inventarisatie- en adviesgesprekken voldoen aan de wettelijke eis?
De DFD-adviseur is verplicht om te kijken of u genoeg van het product weet. Hij moet goed onderzoeken of u al ervaring heeft met het product en of u veel of weinig risico's wilt nemen. Ook moet de adviseur vragen wat uw financiële positie is en wat u et het product wil gaan doen. Dat is onze zorgplicht.

terug

8. Wat is een complex financieel product?

Een complex financieel product is vaak een combinatie van verschillende soorten financiële producten. Soorten financiële producten zijn bijvoorbeeld beleggen, sparen, verzekeren of lenen. Het product is pas complex als de waarde van zeker één van deze producten afhangt van de ontwikkelingen in de markt.

Voorbeelden van complexe producten


Een voorbeeld van een complex product is een beleggingsverzekering. Bij deze verzekering betaalt u premie en een gedeelte hiervan wordt belegd. U verzekert én u belegt. De waarde van uw belegging hangt af van de ontwikkeling in de markt.

Andere complexe financiële producten

De overheid heeft bepaalde financiële producten die geen combinatie producten zijn aangewezen als 'complex'. Dit zijn bijvoorbeeld:
 • de meeste levensverzekeringen
 • beleggingsfondsen
 • beleggingsobjecten
Veel voorkomende complexe financiële producten zijn:
 • beleggingshypotheek
 • beleggingsverzekering
 • beleggingsfonds
 • koopsomverzekering
 • levensverzekering (als je premie betaalt)
 • lijfrenteverzekering
 • levensloopbeleggingsverzekering
 • bankspaarhypotheek

terug


9. Wat is de Financiële Bijsluiter?
In een Financiële Bijsluiter staat de belangrijkste informatie over een financieel product. De overheid heeft bepaald dat er voor alle complexe financiële producten een bijsluiter moet zijn. Zo moet u de bijsluiter kunnen downloaden van de website van de aanbieder. En als u er om vraagt, moet de aanbieder gratis een bijsluiter opsturen. DFD verstrekt de Financiële Bijsluiter bij het adviseren van een financieel product.

terug

10. Wat staat er in de nieuwe Financiële Bijsluiter?
In de Financiële Bijsluiter staat duidelijk wat het risico is van het product. Maar ook wat het kost en wat het kan opbrengen. En wat er gebeurt als u eerder wilt stoppen met het product. Kortom, belangrijke informatie die u nodig hebt om goed te kunnen kiezen.

terug

11. Waarom is een Financiële Bijsluiter nodig?
Met de nieuwe Financiële Bijsluiter kunt u producten makkelijk vergelijken. U hebt een duidelijk overzicht van de risico's en de kosten. Zo kunt u makkelijk kiezen welk product het beste bij u past. En een verantwoorde beslissing nemen. De bijsluiter is er dus voor de consument.

terug

12. Welke producten hoeven geen Financiële Bijsluiter?
Voor producten die niet complex zijn, is een Financiële Bijsluiter niet verplicht. Voorbeelden van die producten zijn:

 • overlijdensrisicoverzekering
 • eenvoudige uitvaartverzekering
 • 'losse' aandelen, obligaties of opties
 • schadeverzekering
 • producten die je in het buitenland koopt

terug

13. Wat is een dienstverleningsdocument?
Dat is een document waarin DFD onder andere beschrijft welke beloning wij ontvangen. Ook geven wij in dit document aan welke werkzaamheden wij hiervoor verrichten. U ontvangt het dienstverleningsdocument tijdens het eerst oriëntatie gesprek.

terug

14. Hoe wordt DFD beloond?
Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. De vergoeding die wij voor onze dienstverlening rekenen, kunnen op verschillende wijzen worden voldaan:

 • Afsluitprovisie
 • Doorlopende provisie
 • Servicevergoeding
 • Abonnement
 • Vast, vooraf afgesproken, vergoeding
In ons Dienstverleningsdocument vindt u hierover meer informatie.


terug

15. Wat is een vaste vergoeding?
Voor onze dienstverlening aangaande hypotheekbemiddeling en een groot aantal impactvolle- en complexe producten werkt DFD met een vast vooraf afgesproken tarief. De hoogte van de adviesvergoeding is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit, maar van het aantal uur dat wij daarvoor nodig hebben. DFD informeert u in het advies & bemiddelingstraject over de hoogte van de vaste vergoeding.

terug

16. Wat is provisie?
Provisie is de beloning die DFD ontvangt als wij bepaalde financiële producten bemiddelen. DFD ontvangt die van een bank of verzekeraar bij wie het product wordt afgesloten. DFD informeert u in het advies & bemiddelingstraject over de exacte hoogte van de afsluit- en doorlopende provisie. De door DFD te ontvangen provisie zijn kosten voor de maatschappij. Deze gaan ten laste van de door u te betalen premie.

terug

17. Bij welke producten moet DFD mij informeren over de provisie die zij ontvangen?
DFD moet die informatie geven als wij een complex financieel product of hypotheek adviseren en/of bemiddelen. Een complex financieel product is meestal een combinatie van soorten producten. Bijvoorbeeld een combinatie van beleggen, sparen, verzekeren of lenen. Een beleggingsverzekering is complex. Bij deze verzekering betaal je premie en een gedeelte hiervan wordt belegd.

Vanaf 1 januari 2010 moet DFD ook de provisies bekend maken van 'betalingsbeschermers'. Dit zijn bijvoorbeeld verzekeringen die samen met een krediet worden afgesloten tegen (deels) wegvallen van het inkomen door arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Het kan ook een combinatie van deze dekkingen zijn (arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden) die samen met een krediet worden afgesloten. Ook bij een (natura) uitvaartverzekering moet DFD vanaf 2010 informatie geven over de manier waarop wij worden beloond. Dit geldt niet alleen voor koopsomverzekeringen (u betaalt dan een bedrag ineens), maar ook voor premiebetalende (u betaalt bijvoorbeeld maandelijks) verzekeringen. DFD informeert u in het advies & bemiddelingstraject over de exacte hoogte van de afsluit- en doorlopende provisie.

terug

18. Welke informatie over provisie moet een DFD-adviseur geven?
De DFD-adviseur moet u de exacte hoogte van de provisie vertellen. Hij mag dit niet uitdrukken in procenten. Hij moet u dus het bedrag vertellen. De DFD-adviseur informeert u in het advies & bemiddelingstraject over de exacte hoogte van de afsluit- en doorlopende provisie.

terug

19. Moet ik zelf vragen naar de verdiensten van DFD?
Nee, de DFD-adviseur moet het actief aangeven, voordat u de overeenkomst sluit. U sluit een overeenkomst, zodra u uw handtekening zet onder de overeenkomst. Wij moeten u de informatie schriftelijk geven en de mogelijkheid bieden om vragen te stellen. De DFD-adviseur informeert u in het advies & bemiddelingstraject over de exacte hoogte van de afsluit- en doorlopende provisie.

Nb. DFD mag de provisie ook aan u terugbetalen. Dat heet retourprovisie. Meer informatie hierover vindt u in het dienstverleningsdocument.

terug

20. Hoeveel provisie mag DFD ontvangen?
De provisie die DFD van de aanbieder ontvangt, moet in verhouding staan tot de werkzaamheden die wij hiervoor verrichten. Dit is de 'inducementnorm' of 'passende provisieregel'. Al voor de invoering van deze zogenaamde 'inducementnorm' heeft DFD haar beloning op dit peil gebracht.

terug

21. Moet een bank of verzekeraar ook zijn provisie bekend maken?
Als u rechtstreeks naar de aanbieder: bank of verzekeraar toe stapt, moet deze schriftelijk (via een zogenaamde kostenverklaring) laten weten dat hij kosten maakt voor de advisering en de distributie (bijvoorbeeld reclamecampagne). Deze kosten kunnen bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van de prijs van het product of verwerkt zijn in het rentepercentage.

Aanbieders die zonder tussenkomst van adviseurs hun eigen financiële producten verkopen moeten meer informatie geven over de dienstverlening die u mag verwachten.

terug

22. Wat is een beleggingsverzekering?
Een beleggingsverzekering is een levensverzekering waarvan de hoogte van de uitkering is gekoppeld aan beleggingen. Voor de beleggingsverzekering betaalt u een premie. Meestal betaalt u een periodieke premie (bijvoorbeeld maandelijks). U kunt ook in één keer een bedrag storten (koopsom). De verzekeraar belegt een gedeelte van de premie (na aftrek van kosten) in één of meer beleggingsfondsen. Daarnaast kunnen verschillende risico's worden meeverzekerd . Dit kan een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid of bij overlijden van de verzekerde zijn. Hiervoor wordt ook premie betaald.

terug

23. Welke soorten beleggingsverzekeringen zijn er?
Er zijn verschillende beleggingsverzekeringen. Ze bestaan allemaal uit een (levens)verzekering en een belegging. Voorbeelden zijn:

 • Lijfrenteverzekeringen
 • Kapitaalverzekeringen
 • Studieplannen of beleggingsverzekeringen gekoppeld aan een hypotheek of consumptief krediet.

Daarnaast zijn er ook hybride verzekeringen die bestaan uit: een levensverzekering, een spaardeel en een belegging.


terug

24. Wat zijn de risico's van een beleggingsverzekering?
De naam beleggingsverzekering zegt het al: u verzekert én u belegt. De hoogte van het uitgekeerde bedrag hangt af van hoe goed de beleggingen het doen. Beleggingsverzekeringen hebben daarom (meestal) geen gegarandeerd eindkapitaal. U loopt het risico dat u niet voldoende kapitaal opbouwt om bijvoorbeeld uw hypotheek mee af te lossen of uw pensioen aan te vullen. Om deze reden adviseert en bemiddelt DFD ook producten waarbij een gegarandeerd eindkapitaal uitkering wel tot de mogelijkheden behoort.

terug

25. Welke kosten betaal ik voor een beleggingsverzekering?
Niet alle premie die u betaalt voor een beleggingsverzekering wordt belegd. Aan een beleggingsverzekering zijn eenmalige 'eerste' en doorlopende kosten verbonden.

Onder 'eerste' kosten vallen o.a. kosten voor:

 • Productontwikkeling
 • Bemiddeling en advies door de tussenpersoon of adviseur (provisie)
 • Administratie
 • Eventuele medische beoordeling

Onder doorlopende kosten vallen o.a. kosten voor:

 • Administratie
 • Het incasseren van de premie (als je periodiek premie betaalt)
 • Het beleggen van de premie
 • Het periodiek informeren van de klanten
 • De provisie van de tussenpersoon of adviseur
 • Winstmarge voor de verzekeraar

Daarnaast zit in de premie die u betaalt ook de premie voor eventuele meeverzekerde risico's, zoals overlijden en arbeidsongeschiktheid.

terug

26. Wat als er iets verandert in mijn persoonlijke situatie?
U wenst een verandering in uw beleggingsverzekering door te voeren zoals:

 • Premie verhogen of verlagen
 • (Tijdelijk) premievrij maken
 • Afkopen
 • Switchen en beleggingsfondsen

Zulke veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor de waardeontwikkeling van de beleggingsverzekering. Ook kleine veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor het eindbedrag. Dit komt omdat beleggingsverzekeringen vaak lang lopen. Vaak realiseren mensen zich dit niet. Het is daarom belangrijk goed na te denken over de (mogelijke) gevolgen van een verandering. DFD kan u hierbij adviseren.

Tijdelijk geen premie meer betalen kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de waarde van de beleggingsverzekering afneemt. U betaalt (tijdelijk) geen maandelijkse premie meer, maar u moet we de doorlopende kosten betalen. Dat gaat ten koste van de al opgebouwde waarde.

In praktijk ziet de AFM vaak dat consumenten het wijzigingsverzoek direct bij de aanbieder indienen. Het is verstandiger wanneer u met DFD contact opneemt voordat iets wijzigt. DFD kan u voorlichten over de gevolgen van de wijziging die u wilt doorvoeren.

terug

27. Welke informatie moet ik jaarlijks krijgen als ik een beleggingsverzekering heb afgesloten?
Vanaf 1 januari 2008 hoort u gedurende de looptijd jaarlijks van de verzekeraar een overzicht te ontvangen van de opgebouwde waarde van uw beleggingsverzekering. In dit overzicht moet u kunnen zien hoeveel premie u heeft betaald, hoeveel kosten in rekening zijn gebracht en hoeveel geld er is opgebouwd.

terug

28. Wat is banksparen en bankbeleggen?
Dit is een geblokkeerde rekening fiscaal gunstig banksparen of bankbeleggen voor uw (aanvullend) pensioen of aflossing van uw hypotheek.

Vroeger was dit belastingvrij opbouwen van vermogen alleen mogelijk door te sparen of te beleggen middels een verzekering. Dit kon u doen met financiële producten van verzekeraars zoals een levensverzekering, een lijfrentepolis of via een kapitaalverzekering eigen woning.

Ook bij banksparen en bankbeleggen geldt dat er bepaalde voorwaarden zijn waar aan voldaan moet worden.

terug

29. Wat is het verschil van banksparen en bankbeleggen met gewoon sparen of beleggen?
Wanneer u een gewone spaarrekening of beleggingsrekening hebt, betaalt u boven een bepaald bedrag (saldo) vermogensrendementsheffing. Met een gewone spaarrekening kunt u sparen voor elk doel en u bepaalt zelf hoeveel en wanneer u spaart. Ook bepaalt u wanneer u het geld van de spaarrekening haalt. Kortom: bij 'gewoon' sparen zijn er niet zo veel voorwaarden. Hetzelfde geldt bij een spaarrekening.

Bij fiscaal gunstig banksparen of bankbeleggen voor uw (aanvullend) pensioen of de aflossing van een hypotheek zijn er behoorlijk wat voorwaarden waar u aan moet voldoen. Voor de inleg geldt een maximum. De inleg is aftrekbaar van de belasting, maar u betaalt wel belasting over het tegoed op het moment dat u het laat uitbetalen. Ook mag u het geld dat u bankspaart of bankbelegt niet zomaar opnemen. Het staat namelijk op een geblokkeerde rekening. U kunt het geld alleen maar gebruiken voor het doel (pensioen of hypotheek) waar u voor spaart of belegt.

terug

30. Wat zijn de belangrijkste wettelijke voorwaarden voor banksparen of bankbeleggen?
Voor de jaarlijkse inleg gelden bijna dezelfde eisen en grenzen als voor vergelijkbare verzekeringsproducten. Dit betekent dat het opgebouwde kapitaal is vrijgesteld van vermogensbelasting maar wel gebonden is aan maxima.

Voorwaarden bij pensioensparen zijn:
Het gespaarde geld mag alleen en éénmalig worden gebruikt voor een (aanvullend) pensioen. Dit betekent dat u met het opgebouwde bedrag een lijfrente- of bankspaaruitkering moet kopen waar u jaarlijks een uitkering van krijgt. Deze jaarlijkse uitkering is wel belast. Ook gelden er strenge eisen aan de ingangsdatum en minimale en maximale looptijd.

Voorwaarden bij hypotheeksparen zijn:
U bent verplicht om maandelijks of jaarlijks een vast bedrag te storten op een speciale geblokkeerde rekening: de bankspaarrekening of de beleggingsrekening.

Het totale spaartegoed mag pas na minimaal 15 jaar (éénmalig of in termijnen) uitgekeerd worden.

En het tegoed mag ook alleen gebruikt worden voor de hypotheekaflossing.

terug

31. Zijn er risico's verbonden aan banksparen of bankbeleggen?
Mensen die banksparen of bankbeleggen voor de aflossing van de hypotheek, moeten er rekening mee houden dat er geen overlijdensrisicoverzekering in het product zit. U moet die verzekering nog apart afsluiten.

Risico's bankbeleggen
Voor beleggen geldt dat er altijd een beleggingsrisico is. Bij tegenvallende resultaten kunt u (veel) minder overhouden dan u hebt ingelegd. Er is weliswaar een beleggerscompensatiestelsel, maar dat dekt niet het beleggingsrisico. Voor bankbeleggen geldt het depositogaranatiestelsel niet.

Risico's banksparen
Spaartegoeden in de spaarrekening van een bankspaarproduct vallen (onder zekere voorwaarden) onder depositogarantiestelsel. Echter als de bank failliet gaat en de fiscaal begunstigde spaarsom vrijvalt, heeft dit mogelijk nadelige consequenties. Voor banksparen geldt het beleggerscompensatiestelsel niet.

terug
Direct contact opnemen
Verplicht in te vullen velden
Bel me terug